Khuyến nghị về bản quyền phần mềm

Chúng tôi khuyến nghị Quý khách nên dùng các phần mềm có bản quyền để an toàn cho dữ liệu của máy tính và tránh rủi ro về mặt pháp lý.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Cần Thơ, ngày 01 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện cài đặt Windows, các phần mềm và các ứng dụng.

 

Gửi quý khách hàng và cán bộ nhân viên.

– Căn cứ luật kinh tế 2005.

– Căn cứ luật sở hữu 2009, Kênh Tin Học xin thông báo:

Xin khuyến nghị đến quý khách hàng nên sử dụng các phần mềm có bản quyền để bảo đảm an toàn dữ liệu máy tính và tránh các phát sinh rủi ro về pháp lý.

Yêu cầu cán bộ nhân viên có trách nhiệm giải thích rõ ràng cho khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ, không được cài phần mềm không có bản quyền cho khách hàng.

Các trường hợp tự ý làm sai các nội dung thông báo trên sẽ tự chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật.

Nơi nhận:

– Cửa hàng

– Lưu VP

KÊNH TIN HỌC

Quản lý cửa hàng

Đã ký