Điều khoản về cài đặt phần mềm

Căn cứ theo Luật bảo hộ bản quyền tác giả và điều khoản của các hãng phần mềm. Tất cả các phần mềm cài đặt tại Kênh Tin Học đều thực hiện theo quy trình dưới đây. Khi khách hàng yêu cầu Kênh Tin Học cài đặt phần mềm nghĩa là quý khách đã đồng ý với các điều khoản này

BƯỚC 1: ỦY THÁC CÀI ĐẶT

  • Khách hàng ủy thác cho Kênh Tin Học cài đặt hộ phần mềm.
  • Nếu khách hàng cung cấp phần mềm để Kênh Tin Học cài đặt hộ thì khách hàng phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về bản quyền cũng như tính hợp pháp của các phần mềm đó.

BƯỚC 2: TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT

  • Kênh Tin Học tiến hành tải xuống phần mềm từ trang chủ chính hãng, hoặc từ đại lý được ủy quyền của hãng, hoặc từ khách hàng.
  • Hoàn thành các bước cài đặt phần mềm ban đầu (không bao gồm kích hoạt phần mềm) và bàn giao lại cho khách hàng.

BƯỚC 3: KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN

  • Khách hàng tự kích hoạt: Khách hàng tự kích hoạt bản quyền phần mềm và tự chịu trách nhiệm về việc kích hoạt bản quyền phần mềm.
  • Khách hàng yêu cầu Kênh Tin Học kích hoạt hộ: Khách hàng có thể cung cấp khóa bản quyền sản phẩm và yêu cầu Kênh Tin Học kích hoạt hộ.
  • Trong mọi trường hợp, khách hàng phải chịu trách nhiệm về khóa bản quyền sản phẩm mà mình cung cấp.

Lưu ý: Đối với các phần mềm của Microsoft, điều khoản của Microsoft chỉ cho phép cài đặt bước đầu, chứ không cho phép sử dụng khi chưa kích hoạt bản quyền.